Algemene voorwaarden

Chambresdhoteszoeken.nl & Opreisinfrankrijk.nl

Algemene voorwaarden

Laatst bijgehouden op 16 februari 2021.
De websites Chambres d’Hôtes Zoeken & Op Reis in Frankrijk (vervolgens: “Websites”) zijn eigendom van Carlo Straver Culinair (CSC) ingeschreven bij de KvK onder nummer 27265649

De websites zijn een platform voor eigenaren van vakantieaccommodaties in Frankrijk (hierna: “Eigenaren” te noemen) die deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels lid te zijn aan de bezoekers van de Websites. CSC is daarbij op geen enkele wijze partij bij de overeenkomsten die tussen Eigenaren en Bezoekers van de websites (hierna te noemen ‘Bezoekers’) tot stand komen.

De bezoekers van de Website (hierna: “Bezoekers”), welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantie accommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud. Bezoekers, Huurders en Verhuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”

Algemene Voorwaarden

De websites Chambres d’Hôtes Zoeken & Op Reis in Frankrijk (vervolgens: “Websites”) zijn eigendom van Carlo Straver Culinair (CSC) ingeschreven bij de KvK onder nummer 27265649

De websites zijn een platform voor eigenaren van vakantieaccommodaties in Frankrijk (hierna: “Eigenaren” te noemen) die deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels lid te zijn aan de bezoekers van de Websites. CSC is daarbij op geen enkele wijze partij bij de overeenkomsten die tussen Eigenaren en Bezoekers van de websites (hierna te noemen ‘Bezoekers’) tot stand komen.

De bezoekers van de Website (hierna: “Bezoekers”), welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud. Bezoekers, Huurders en Verhuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”

A. Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:

Voor een aantal aanvullende diensten van CSC gelden naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 10 oktober 2019 van toepassing op ieder gebruik van de Websites en op alle door CSC aangeboden diensten in relatie tot deze websites. CSC zal net als iedere andere onderneming van tijd tot tijd zijn Algemene Voorwaarden willen wijzigen. U wilt natuurlijk graag weten welke versie van de Algemene Voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op u van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze Algemene Voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;
Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie B. van deze Algemene Voorwaarden.
Voor Verhuurders geldt de laatste versie C. van deze Algemene Voorwaarden

3. Privacy beleid

CSC heeft een Privacy beleid dat is vastgelegd op alle websites van CSC in een zgn. Privacy Statement.

4. Werking Website

CSC besteedt veel zorg aan goed laten functioneren van de Websites in de ruimste zin van het woord. Voor het functioneren van de Websites is CSC echter mede afhankelijk van derden zoals de Eigenaren en technische ondersteuning. Daarom kan CSC niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen of fouten zal zijn. In redelijkheid doet CSC er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

CSC draagt zorg een optimale werking van de Websites, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing.
schade ontstaan door gebruik van de Website door Gebruikers, Eigenaren of anderen
CSC sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, dan ook aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van CSC.;
het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
onjuiste informatie op de Website;
Indien CSC om wat voor reden toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 150,-

Gebruikers vrijwaren CSC voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). CSC is eigenaar van deze Databank.

Het is Gebruikers niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CSC b.v., de inhoud van de Website en/of delen van deze Databank te hergebruiken op enigerlei wijze. Indien wij worden geconfronteerd met ongeoorloofd gebruik zullen we niet aarzelen om (gerechtelijke) stappen te nemen en de samenwerking met de Gebruiker per direct te beëindigen.

7. Overdracht aan derden

CSC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door CSC aangeboden diensten, over te dragen aan derden. Indien en voor zover CSC gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt staat CSC ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in haar Privacy Statement.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CSC b.v. kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

CSC heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zonder dat CSC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. CSC treedt op tegen misbruik van de Website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSC partij is, waaronder elke tussen CSC en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De Rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft CSC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

B: Voorwaarden voor Huurders

1. Ingaan op aanbod van Verhuurder

CSC is en wordt geen partij bij de overeenkomst die Huurders sluit of wensen te sluiten met een Verhuurder.

CSC verzendt slechts via de technische mail widget de vraag van de toekomstige Huurders naar de verhuurders. CSC heeft geen enkele bemoeienis met de eventuele verhuurtransactie en betaling die als gevolg daarvan mogelijk tot stand komt.

2. Aangeboden informatie op de Website

CSC doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is.

CSC betrouwbaar is, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

CSC voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

3. Reserveringsaanvraag

Onder “Reserveringsaanvraag” wordt verstaan het versturen door een potentiële huurder van een aanvraagformulier in de advertentie van de Verhuurder.

4. Plaatsen van beoordelingen

CSC hecht waarde aan beoordeling van accommodaties op de websites. Huurders ontvangen daarom een uitnodiging om een Beoordeling te plaatsen op de website. Deze beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een review. In alle gevallen worden reviews van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. CSC behoudt zich het recht voor te allen tijde Beoordelingen en reacties daarop te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

C. Voorwaarden voor Verhuurders

1. Abonnementsvormen, extra diensten en inschrijfgeld

CSC biedt verschillende abonnementsvormen aan brengt jaarlijks hiervoor een bedrag in rekening. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor aanvullende diensten ter promotie. In het geval een nieuwe Verhuurder wordt ook éénmalig inschrijfkosten in rekening gebracht.

De advertentie van de accommodatie wordt pas getoond op de Website nadat het inschrijfgeld en eventuele abonnementskosten voldaan zijn. Voor meerdere vakantiehuisvermeldingen is wel vereist dat Verhuurder per accommodatie een afzonderlijk abonnement afsluit. CSC kent voor Verhuurders de volgende 3 abonnementsvormen: Premium, Combi en Gratis, oplopend in prijs per jaar.

Bij overstappen naar een duurdere abonnementsvorm start in feite een nieuw jaarabonnement. De reeds gemaakte kosten voor het vorig abonnement worden pro rata hiermee verrekend.

2. Opdracht, opzegging en betaling

Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en CSC. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van de advertentie op de website van CSC. Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 1 jaar. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd.

Na het verstrijken van de eerste contractduur van 1 jaar kan Verhuurder de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Nadat Verhuurder een bevestiging heeft ontvangen van CSC is de opzegging definitief. Bij opzegging door Verhuurder zijn alle door Verhuurder aan CSC verschuldigde bedragen terstond door CSC opeisbaar.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van CSC dat de accommodatie online is gezet, gaat het jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar het abonnementsgeld in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten aangeboden door CSC, zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten. Deze andere verschuldigde betalingen worden bij aanvang van het nieuwe abonnementsjaar in rekening gebracht en zijn pas dan verschuldigd.

Bij een upgrade van een abonnement dient de upgrade meteen betaald te worden evenals eventuele openstaande abonnementskosten.

3. Licentie

Wanneer de Verhuurder een van de hierboven genoemde abonnementen afsluit verleent Verhuurder daarmee een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor de duur van het abonnement aan CSC tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantie accommodatie. Dit gebruik is niet beperkt tot de website zelf maar kan ook betrekking hebben op aan de website gerelateerde sociale media, internetsites, magazines, brochures, etc.

4. Prijzen en betalingscondities

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Indien CSC niet over een geldig btw-nummer beschikt wordt Verhuurder aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief geldend in het land van vestiging van de Verhuurder in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn.

CSC is gerechtigd al haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk in de nieuwbrief aan Verhuurders bekend gemaakt. Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Wettelijke rente en incassokosten

Na het verstrijken van de in artikel 19 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. De Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Verhuurder zullen eventuele vorderingen van CSC direct opeisbaar zijn.

Door de Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en/of opschorting toe.

6. Opschorting

Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is CSC gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer CSC gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

7. Verstrekking gegevens

De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CSC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan CSC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CSC zijn verstrekt, heeft CSC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

CSC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat CSC is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

CSC zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens CSC over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

8. Toegang account en data Verhuurder

Voor beheers- en configuratiedoeleinden, heeft CSC toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

CSC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn informatie en beelden in zijn vermelding. CSC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel van) deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door CSC aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. CSC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

9. Nieuwsbrief

Gekoppeld aan de abonnementsvormen ontvangt elke verhuurder periodieke nieuwsbrieven van CSC. Deze nieuwsbrieven van zijn een onlosmakelijk onderdeel van de door verhuurder afgenomen dienst en worden gebruikt, maar niet uitsluitend, voor informatie over gebruik van de website, promoties, prijswijzigingen en wijzigingen in de algemene voorwaarden.

10. Regels voor het plaatsen van een advertentie

De websites van Chambres d’Hôtes Zoeken en Op Reis in Frankrijk zijn uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van respectievelijk een chambres d’hôtes of vakantiehuis in Frankrijk, die hun kamers of vakantiehuis willen aanbieden en verhuren. Een aantal regels zijn daarbij van belang voor Verhuurders:

De titel en de teksten van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden.

CSC wijst Verhuurder nadrukkelijk op het feit dat het plaatsen en het gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s geschiedt op eigen risico i.v.m. mogelijke (auteurs)rechten van derden. Verhuurder dient zich er dan ook van te vergewissen dat zij toestemming (licentie) heeft van derden wanneer Verhuurder foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s gebruikt van derden. Verhuurder vrijwaart CSC voor elke vorm van schade die kan ontstaan uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, welke Verhuurder heeft geplaatst of laten plaatsen in zijn advertentie(s) op de websites.

Het doorlinken vanuit de eigen advertentie(s) met het doel om verkeer naar een andere website te sturen, met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan de gepubliceerde accommodaties op onze site te verhuren, is niet toegestaan.

CSC ziet toe op een tijdige reactie van Verhuurders, in de regel binnen 24 uur, en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen als hier na een eerste waarschuwing de reactietijd te lang blijft.

CSC heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s en andere gegevens als opgenomen bij de aangeboden accommodatie geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

Het gebruik scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites dan de eigen bij de accommodatie horende website is niet toegestaan. Eventuele schade door CSC door het gebruik als bedoeld in de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de Verhuurder.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2021

A. Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:

Voor een aantal aanvullende diensten van CSC gelden naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 10 oktober 2019 van toepassing op ieder gebruik van de Websites en op alle door CSC aangeboden diensten in relatie tot deze websites. CSC zal net als iedere andere onderneming van tijd tot tijd zijn Algemene Voorwaarden willen wijzigen. U wilt natuurlijk graag weten welke versie van de Algemene Voorwaarden (de oude of de nieuwe versie) op u van toepassing is. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze Algemene Voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;
Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie B. van deze Algemene Voorwaarden.
Voor Verhuurders geldt de laatste versie C. van deze Algemene Voorwaarden

3. Privacy beleid

CSC heeft een Privacy beleid dat is vastgelegd op alle websites van CSC in een zgn. Privacy Statement.

4. Werking Website

CSC besteedt veel zorg aan goed laten functioneren van de Websites in de ruimste zin van het woord. Voor het functioneren van de Websites is CSC echter mede afhankelijk van derden zoals de Eigenaren en technische ondersteuning. Daarom kan CSC niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen of fouten zal zijn. In redelijkheid doet CSC er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

CSC draagt zorg een optimale werking van de Websites, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing.
schade ontstaan door gebruik van de Website door Gebruikers, Eigenaren of anderen
CSC sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, dan ook aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van CSC.;
het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
onjuiste informatie op de Website;
Indien CSC om wat voor reden toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 150,-

Gebruikers vrijwaren CSC voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). CSC is eigenaar van deze Databank.

Het is Gebruikers niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CSC b.v., de inhoud van de Website en/of delen van deze Databank te hergebruiken op enigerlei wijze. Indien wij worden geconfronteerd met ongeoorloofd gebruik zullen we niet aarzelen om (gerechtelijke) stappen te nemen en de samenwerking met de Gebruiker per direct te beëindigen.

7. Overdracht aan derden

CSC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door CSC aangeboden diensten, over te dragen aan derden. Indien en voor zover CSC gebruik maakt van externe partijen en aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt staat CSC ervoor in dat in de relatie met deze partijen dezelfde afspraken gelden als opgenomen in haar Privacy Statement.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CSC b.v. kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

CSC heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zonder dat CSC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. CSC treedt op tegen misbruik van de Website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSC partij is, waaronder elke tussen CSC en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De Rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft CSC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

B. Voorwaarden voor huurders

1. Ingaan op aanbod van Verhuurder

CSC is en wordt geen partij bij de overeenkomst die Huurders sluit of wensen te sluiten met een Verhuurder.

CSC verzendt slechts via de technische mail widget de vraag van de toekomstige Huurders naar de verhuurders. CSC heeft geen enkele bemoeienis met de eventuele verhuurtransactie en betaling die als gevolg daarvan mogelijk tot stand komt.

2. Aangeboden informatie op de Website

CSC doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is.

CSC betrouwbaar is, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

CSC voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden accommodatie en de juistheid en volledigheid van de aangeboden accommodatie.

3. Reserveringsaanvraag

Onder “Reserveringsaanvraag” wordt verstaan het versturen door een potentiële huurder van een aanvraagformulier in de advertentie van de Verhuurder.

4. Plaatsen van beoordelingen

CSC hecht waarde aan beoordeling van accommodaties op de websites. Huurders ontvangen daarom een uitnodiging om een Beoordeling te plaatsen op de website. Deze beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een review. In alle gevallen worden reviews van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. CSC behoudt zich het recht voor te allen tijde Beoordelingen en reacties daarop te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.

C. Voorwaarden voor Verhuurders

1. Abonnementsvormen, extra diensten en inschrijfgeld

CSC biedt verschillende abonnementsvormen aan brengt jaarlijks hiervoor een bedrag in rekening. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor aanvullende diensten ter promotie. In het geval een nieuwe Verhuurder wordt ook éénmalig inschrijfkosten in rekening gebracht.

De advertentie van de accommodatie wordt pas getoond op de Website nadat het inschrijfgeld en eventuele abonnementskosten voldaan zijn. Voor meerdere vakantiehuisvermeldingen is wel vereist dat Verhuurder per accommodatie een afzonderlijk abonnement afsluit. CSC kent voor Verhuurders de volgende 3 abonnementsvormen: Premium, Combi en Gratis, oplopend in prijs per jaar.

Bij overstappen naar een duurdere abonnementsvorm start in feite een nieuw jaarabonnement. De reeds gemaakte kosten voor het vorig abonnement worden pro rata hiermee verrekend.

2. Opdracht, opzegging en betaling

Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en CSC. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van de advertentie op de website van CSC. Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 1 jaar. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd.

Na het verstrijken van de eerste contractduur van 1 jaar kan Verhuurder de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Nadat Verhuurder een bevestiging heeft ontvangen van CSC is de opzegging definitief. Bij opzegging door Verhuurder zijn alle door Verhuurder aan CSC verschuldigde bedragen terstond door CSC opeisbaar.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van CSC dat de accommodatie online is gezet, gaat het jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar het abonnementsgeld in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten aangeboden door CSC, zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten. Deze andere verschuldigde betalingen worden bij aanvang van het nieuwe abonnementsjaar in rekening gebracht en zijn pas dan verschuldigd.

Bij een upgrade van een abonnement dient de upgrade meteen betaald te worden evenals eventuele openstaande abonnementskosten.

3. Licentie

Wanneer de Verhuurder een van de hierboven genoemde abonnementen afsluit verleent Verhuurder daarmee een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor de duur van het abonnement aan CSC tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantie accommodatie. Dit gebruik is niet beperkt tot de website zelf maar kan ook betrekking hebben op aan de website gerelateerde sociale media, internetsites, magazines, brochures, etc.

4. Prijzen en betalingscondities

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Indien CSC niet over een geldig btw-nummer beschikt wordt Verhuurder aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief geldend in het land van vestiging van de Verhuurder in rekening gebracht. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn.

CSC is gerechtigd al haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk in de nieuwbrief aan Verhuurders bekend gemaakt. Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Wettelijke rente en incassokosten

Na het verstrijken van de in artikel 19 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. De Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Verhuurder zullen eventuele vorderingen van CSC direct opeisbaar zijn.

Door de Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en/of opschorting toe.

6. Opschorting

Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is CSC gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer CSC gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

7. Verstrekking gegevens

De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CSC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan CSC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CSC zijn verstrekt, heeft CSC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

CSC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat CSC is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

CSC zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens CSC over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

8. Toegang account en data Verhuurder

Voor beheers- en configuratiedoeleinden, heeft CSC toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

CSC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn informatie en beelden in zijn vermelding. CSC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel van) deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door CSC aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. CSC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

9. Nieuwsbrief

Gekoppeld aan de abonnementsvormen ontvangt elke verhuurder periodieke nieuwsbrieven van CSC. Deze nieuwsbrieven van zijn een onlosmakelijk onderdeel van de door verhuurder afgenomen dienst en worden gebruikt, maar niet uitsluitend, voor informatie over gebruik van de website, promoties, prijswijzigingen en wijzigingen in de algemene voorwaarden.

10. Regels voor het plaatsen van een advertentie

De websites van Chambres d’Hôtes Zoeken en Op Reis in Frankrijk zijn uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van respectievelijk een chambres d’hôtes of vakantiehuis in Frankrijk, die hun kamers of vakantiehuis willen aanbieden en verhuren. Een aantal regels zijn daarbij van belang voor Verhuurders:

De titel en de teksten van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden.

CSC wijst Verhuurder nadrukkelijk op het feit dat het plaatsen en het gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s geschiedt op eigen risico i.v.m. mogelijke (auteurs)rechten van derden. Verhuurder dient zich er dan ook van te vergewissen dat zij toestemming (licentie) heeft van derden wanneer Verhuurder foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s gebruikt van derden. Verhuurder vrijwaart CSC voor elke vorm van schade die kan ontstaan uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, welke Verhuurder heeft geplaatst of laten plaatsen in zijn advertentie(s) op de websites.

Het doorlinken vanuit de eigen advertentie(s) met het doel om verkeer naar een andere website te sturen, met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan de gepubliceerde accommodaties op onze site te verhuren, is niet toegestaan.

CSC ziet toe op een tijdige reactie van Verhuurders, in de regel binnen 24 uur, en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen als hier na een eerste waarschuwing de reactietijd te lang blijft.

CSC heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s en andere gegevens als opgenomen bij de aangeboden accommodatie geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

Het gebruik scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites dan de eigen bij de accommodatie horende website is niet toegestaan. Eventuele schade door CSC door het gebruik als bedoeld in de vorige zin, dan zal dit worden doorberekend aan de Verhuurder.

Privacy beleid

Lees hier onze Privacy beleid.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging. Uw e-mailadres wordt incidenteel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief indien u zich persoonlijk voor de nieuwsbrief heeft aangemeld.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Instagram (sociale media)
Indien op de website knoppen actief zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, dan worden deze knoppen gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.  Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor elke organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart. CSC beheert en bewaart enkel eenvoudige persoonsgegevens van haar gasten zoals naam en woonplaats, (incidenteel)adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) doch ook dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het boeken van uw reservering voor overnachting gaat u daarmee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CSC en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chambresdhoteszoeken.nl.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze verklaringen aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Search & have fun

Search anytime for whatever you need, for your business, fun or personal needs. Bello helps you find it easy and fast.

Explore

Users

Chambres d’Hôtes zoeken

Terug naar de homepagina

Copyright by Chambres d’Hôtes zoeken. All rights reserved 2018

Back to Bello home

Copyright by Chambres d’Hôtes zoeken. All rights reserved.

Inloggen

Register

Show Password

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacybeleid.

Heb je al een account?

Wachtwoord vergeten

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.